Tisztelt Kollégák!

Ezen az oldalon olyan kérdésekre kívánunk válaszolni, melyek a kollégiumok napi szakmai munkája, a pedagógusok foglalkoztatása során gyakorta felmerülnek. Ezek szakmai állásfoglalások, melyeket a jogszabályok figyelembe vételével fogalmaztunk meg.

A kollégiumi foglalkozások hány percesek?
Kollégiumban mindig vannak olyan tanulók, akik a nap valamely időszakában nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson.  Ezen tanulók tanári felügyelete bele számít-e a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe?
Kollégiumban az éjszakai időszak (este 10-től reggel 6-ig) esetén beosztható-e a nevelőtanár a heti 30 óra lekötött munkaidő terhére akár részben, vagy pedig egészben?
Több kérdés érkezett a kollégiumi foglalkozásokról történő hiányzásról, illetve az iskolai hiányzások kollégiumot érintő összefüggéseiről. Az alábbiakban néhány ezzel kapcsolatos jogszabályra hívjuk fel a figyelmet.
Az esetleges iskolai szünetek, tanítás (kollégiumi foglalkozás) nélküli napok, szünetek idején kell-e biztosítani a tanulók felügyeletét?
 

 

Kérdés: A kollégiumi foglalkozások hány percesek?

A kollégiumban a pedagógus minősítés során abba a problémába ütköztünk, hogy a minősítő szakértő 60 perces kollégiumi foglalkozást vár el. Nálunk a gyakorlat a 45 perces foglalkozások szervezése, így a pedagógus a bemutató foglalkozását is 45 percre tervezte. Mit tegyünk ebben az esetben?

KSZ válasza:

A kollégiumi foglalkozások időtartama jogszabályban nincs meghatározva. Nagyon fontos ezért, hogy minden intézmény maga szabályozza ezt az alapdokumentumaiban. Mivel ez a kérdés szervezeti működést érint, ezért célszerű az SZMSZ-ben rögzítni. Mivel a pedagógiai folyamatokat alapvetően meghatározza, ezért a Pedagógiai Programban is javasolt ennek a szabályozásnak a megfogalmazása. A tanulók számára pedig alapvető információ, tehát a Házirendben is célszerű megjeleníteni. Ha ezekben a dokumentumokban (illetve valamelyikben) szerepel - és a dokumentumunk egyébként jogszerű eljárásban került kivitelezésre - teljes jogszerűséggel hivatkozhatunk a kérdező által jelölt esetben is a saját szabályainkra.

Kérdés: Kollégiumban mindig vannak olyan tanulók, akik a nap valamely időszakában nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson.  Ezen tanulók tanári felügyelete bele számít-e a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe?

KSZ válasza:
Igen. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§ (6) bekezdése szabályozza ezt a kérdést. Ennek értelmében: „Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői munkakör nem került bevezetésre, a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók - étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli - folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is.”

Kérdés: Kollégiumban az éjszakai időszak (este 10-től reggel 6-ig) esetén beosztható-e a nevelőtanár a heti 30 óra lekötött munkaidő terhére akár részben, vagy pedig egészben?

KSZ válasza:
Az intézmény belső szabályzataiban (Ped. program, SzMSz, Házirend) kell meghatározni azokat a működési sajátosságokat, melyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kollégiumban elhelyezett tanulók nevelésével, oktatásával, életrendjével, a pedagógusok feladataival, munkaidő-beosztásával stb. kapcsolatosak.
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33.§ (4) bekezdés alapján: „Ha a kollégiumban foglalkoztatott pedagógus nem tart foglalkozást - és a munkaidő-beosztásából más nem következik - a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a reggel hat órától huszonkét óráig tartó időszakban nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet, továbbá bármely nap a huszonkét órától másnap reggel hat óráig tartó időszakban mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet teljesít.”
A jogszabály a munkaidő-beosztás tekintetében rugalmas, hiszen ezen ügyeleti időszaktól bizonyos esetekben el lehet térni. Az általános gyakorlat megfelel a jogszabályi előírásoknak, de vannak olyan kollégiumok, melyek az elhelyezett tanulók miatt ettől a napi munkarendtől eltérnek. Így pl. az éjszakai ügyelet időszaka nem 22 órától, hanem 23 órától kezdődik, és/vagy nem reggel 6-ig tart, hanem csak 5 óráig. Ez mindig a helyi működési rend, az elvégzendő feladatok, a tanulókkal történő közvetlen foglalkozást figyelembe véve, a belső szabályzatokban kell meghatározni.
Természetesen az éjszakai pihenéssel töltött időszak – amennyiben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott látja el – nem osztható be a lekötött munkaidő (30 óra) terhére. 

Kérdés: Több kérdés érkezett a kollégiumi foglalkozásokról történő hiányzásról, illetve az iskolai hiányzások kollégiumot érintő összefüggéseiről. Az alábbiakban néhány ezzel kapcsolatos jogszabályra hívjuk fel a figyelmet.

KSZ válasza:

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §-a szerint, ha a tanuló a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. Egyes esetekben a mulasztást a jogszabály erejénél fogva igazoltnak kell tekinteni. Ezek az esetek a következők:

Egyéb esetekben, amennyiben a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a kollégiumot (amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény) értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. A rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyéb jogszabályban meghatározottakon túlmenően a kollégium házirendjében kell szabályozni a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. E rendelkezés alapján a kollégium a házirendben meghatározhat konkrét eljárási szabályokat a mulasztások igazolására vonatkozóan.

Kérdés: Az esetleges iskolai szünetek, tanítás (kollégiumi foglalkozás) nélküli napok, szünetek idején kell-e biztosítani a tanulók felügyeletét?

KSZ válasza:

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály szerint a tanév az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-a szerint a kollégiumi munkaterv határozza meg a kollégiumi tanév helyi rendjét, többek között a szünetek időtartamát.

Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, a kollégiumi szék, a kollégiumi szülői szervezet, a tanulókat érintő programokat illetően a kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiumot tájékoztatja. A kollégiumban az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók vonatkozásában kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap tartható. Az iskola és a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégium kölcsönösen tájékoztatja egymást a tanév elfogadott helyi rendjéről. Ha az iskolában rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot legalább hét nappal korábban írásban tájékoztatni kell. A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén – a kollégium ellátja a kiskorú tanuló felügyeletét.

A munkatervben rögzített szünetekben nem kell biztosítani a tanulók felügyeletét, mivel a pedagógusok szabadságának kiadása döntően ezen időszakokban történik. Értelem szerűen a nyári gyakorlati képzés időszaka része a tanévnek, ekkor a pedagógiai felügyeletet, szabadidős és egyéb kollégiumi foglalkozásokat, valamint az étkezést is biztosítani kell az ebben részt vevő tanulók számára.